• 12982-47300.jpg
  • labbaik-ya-hussein-jafarpisheh-001.jpg
  • 16 دی 1394
    آیین های عاشورایی مازندران هم زمان با دهه اول محرم کلید می خورد و ازجمله مراسم سنتی عزاداری و سوگواری مازندرانی ها برگزاری مراسم تعزیه «شبیه خوانی» که یکی از نمایش های معتبر ایرانی با مضامین
  • 16 دی 1394
    هدف از نزول قرآن و به تبع آن قرائت این کتاب آسمانی ، هدایت و یادآوری و عبرت گرفتن و ... است نه اینکه تنها به قصد ثواب بردن آن را بخوانیم و هیچ فهمی در